Nawigacja
Strona Główna
Ogłoszenia
Ważne adresy
Gminne linie PKS
PKS
Pogoda
Archiwum
Forum
Regulamin portalu
Linki
Kontakt
Szukaj
Warto zajrzeć






Promocja

******
Porozmawiajmy
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Dni Ślesina 2015
26/07/2015 11:59
Zdania co do organizacji tegorocznej edycji Dni Ślesina są podzielone. 23% ankietowanych uznało imprezę za bardzo udaną, a 14% głosujących oceniło jej poziom za porównywalny z ubiegłorocznym. Jednak już 32% ankietowanych chciałoby odświeżenia formuły święta miasta, w tym na przykład wprowadzenia wystąpień kabaretowych. 19% internautów nie było zadowolonych z zabawy w czasie Dni Ślesina. Natomiast 13% nie brało w niej udziału. Relacja pod adresem: http://tvwielkopo.
..dni-lesina

Likwidowane 'Termy Ślesińskie'
07/07/2015 20:29
Internauci nie mają zdecydowanego zdania na temat losów "Term Ślesińskich", które rokrocznie przynoszą gminie straty. Większość głosujących jest jednak za pozostawieniem spółki w rękach samorządu (50%). Nieco mniej internautów (44%) uznało za korzystniejsze rozwiazązanie sprywatyzowanie ośrodka i odciążenie budżetu gminy dodatkowymi kosztami (ok. 260 tys. zł rocznie). Zgodnie z zapowiedziami burmistrza spółka ma być do końca roku zlikwidowana.

Monitoring uliczny
10/02/2015 19:58
Pomimo pewnego ograniczenia prywatności mieszkańcy gminy Ślesin są za wprowadzaniem w miejscach publicznych monitoringu. 52% głosujących uznało to za dobry sposób na uspokojenie brawury na drodze, czy walkę z przedstępstwami lub wandalizmem. Z drugiej strony 32% mieszkańców sprzeciwia się wprowadzaniu do przestrzeni publicznej kolejnych kamer, które wpływają na inwigilowanie obywateli. 16% internatów uznało takie działania za nieskuteczne.

Ocena rozwoju gminy
20/10/2014 00:27
Większość mieszkańców, 70%, negatywnie oceniła minione lata pod wględem inwestycji i rozwoju gminy. Brak większych zmian zauważyło 10% osób. Czas pokaże, czy te opinie przełożą się na wyniki w wyborach samorządowych. 20% ankietowanych uznało jednak, że wiele pozytywnych przemian zaszło w ostatnich latach i można je uznać za udane.

Bezpieczeństwo
11/09/2014 18:37
Wakacje minęły dość spokojnie. Pomimo to większość ankietowanych, 49%, uznało, że nie jest bezpiecznie i warunki sprzyjają wypadkom nad wodą. 28% osób stwierdziło jednak, że korzystanie z kąpieli było bezpieczne pod warunkiem, że kąpiący przestrzegali zasad bezpieczeństwa, np. nie pływali po spożyciu alkoholu. 17% internautów bardzo pozytywnie oceniło gminne kąpieliska i poziom ich kontroli. Natomiast 6% głosujących nie korzystało latem z naszych jezior.

Dni Ślesina 2014
11/08/2014 17:59
Ankietowani nie uznali tegorocznej imprezy za udaną. Większość, bo 67% głosujących, była zawiedziona atrakcjami. Przyznawali, że brakowało gwiazd na wieczornych koncertach. 13% osób jednak stwierdziło, że Dni Ślesina była bardziej atrakcyjne niż rok temu, a kolejne 10% internautów bawiło się równie dobrze jak w 2013 roku. Oddano 194 głosy.

Ocena naszych radnych
28/06/2014 21:36
Za parę miesięcy wybory samorządowe i jak wynika z ankiety możemy liczyć na spore zmiany w Radzie Miasta i Gminy Ślesin. Aż 81% głosujących nie jest zadowolonych z pracy swojego radnego i deklaruje oddanie głosu na inną osobę. Z drugiej strony 13% ankietowanych wyraziło zadowolenie z działań swojego radnego i będzie na niego głosować 16 listopada. Natomiast 6% mieszkańców nie interesuje się tym, co robi jego gminny reprezentant. /Wyniki na podstawie 501 oddanych głosów./

20/06/2014 19:12
Uzyskanie opinii mieszkańców gminy Ślesin na temat wykorzystania środków unijnych przez Gminę Ślesin jest celem jednej z pisanych prac magisterskich. Jej autorka prosi o pomoc w zbieraniu opinii na ten temat. Ankieta znajduje się pod adresem: http://www.interan
kiety.pl/interanki
eta/23882272a4e19a
41b99bb20453304280
.xml

Nowy dyskont spożywczy
23/02/2014 12:01
Wiele osób cieszy się z wybudowania znanego dyskontu spożywczego przy obwodnicy Ślesina. Zadowolenie wyraziło 45% głosujących. Nie zabrakło jednak bardziej krytycznego spojrzenia - 22% osób obawia się o mniejsze prywatne sklepy spożywcze, które mogą mieć problemy z utrzymaniem dotychczasowej liczby klientów. 11% ankietowanych nie zauważyło wpływu owego sklepu na ceny produktów w mieście. Z ankiety dowiadujemy się również o tym, że 22% internautów nie robi zakupów w Ślesinie.

Komunikacja publiczna
21/01/2014 22:28
Po ponad roku od wprowadzenia promocyjnych kursów liniowych PKS nadal większość głosujących wolałoby podróżować autobusami MZK. 65% osób opowiada się za przywróceniem poprzednich linii. 26% internautów jest jednak zadowolonych z usług PKS - przewoźnika, który nadal będzie obsługiwać kursy gminne. 8% ankietowanych wolałoby jeździć autobusami innej firmy.

Aktualnie online
Gości online: 7

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 93
Najnowszy użytkownik: Matthewot
 Szata roślinna
Obszar gminy porasta roślinność typowa dla terenów silnie przekształconych antropogenicznie, obejmująca pospolite eurywalentne i kosmopolityczne gatunki, przynajmniej częściowo neolityczne. Tereny silnie przekształcone w wyniku działalności kopalni odkrywkowej (skarpy zwałowisk) obsadzone są częściowo grochodrzewem i różanecznikiem żółtym (nasadzenia przeciwerozyjne) oraz pionierską roślinnością zieloną, zdominowaną przez zbiorowiska z udziałem podbiału pospolitego, stanowiącą wstępne stadia sukcesji rekreatywnej w miejscach, gdzie całkowicie została zniszczona roślinność poprzednio tu występująca.

Powiat koniński należy do grupy regionów o stosunkowo niskim wskaźniku lesistości. Powierzchnia leśna zajmuje 25.013 ha i stanowi 15,8% ogólnej powierzchni powiatu. (Lesistość Polski wynosi 29% a europejski wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 32%). Bardzo niski wskaźnik lesistości wynika z warunków jakie ukształtowały się na przestrzeni długiego okresu osiedleńczego i zajęcia stosunkowo dużych obszarów pod uprawy rolne. W powiecie konińskim lesistość gminy Ślesin należy do najwyższych (21,12%). Ogólna powierzchnia lasów, wg stanu na 01.01.2001 r., wynosiła 3.077 ha, w tym lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 270 ha. Opracowana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Warszawie mapa dolesień przewiduje dalsze zalesienie ok. 450 ha gruntów porolnych. Część z tych powierzchni zapewne stanowić będą obszary zrekultywowane po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego.

Drzewostany w zarządzie Nadleśnictwa Konin stanowią pozostałości dawnych rozległych kompleksów leśnych ciągnących się od jez. Gopło do Warty. Teren ten obejmuje drzewostany w zróżnicowanym wieku, głównie sosnowe (proces pinetyzacji). Podszyt i warstwa zielna składają się z podrostu gatunków domieszkowych oraz roślinności krzewiastej i zielnej charakterystycznej dla lasów borów mieszanych i świeżych a miejscami także grądów. Wszystkie wyżej wymienione drzewostany znajdują się w strefie lasów ochronnych dla m. Konina i stanowią zaplecze turystyczno-rekreacyjne dla jego mieszkańców.

Uzupełnieniem istniejących zalesień są atrakcyjne zadrzewienia, stanowiące najczęściej obramowanie zbiorników wód powierzchniowych, występujące w postaci rozrzuconych w przestrzeni grup w dnie Doliny Grójeckiej, gdzie trwale i okresowo podmokłe łąki sąsiadują ze zbiorowiskami roślin szuwarowych.

Ponadto na uwagę zasługują zachowane stare parki podworskie w Biskupim, Mikorzynie, Szyszynku, Wąsoszach i Piotrkowicach, a także zasobne w stary drzewostan cmentarze w Ślesinie i w Licheniu.
W okolicach Tokar w uroczysku "Sarni dołek" rośnie prawie 300-letni dąb chroniony jako pomnik przyrody.

Należy też wyróżnić bogatą i różnorodną roślinność na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

Wzajemne przenikanie się dużych powierzchni wodnych i leśnych przy zróżnicowanej rzeźbie terenu wybitnie podnosi walory przyrodniczo – krajobrazowe terenu.

W strefach objętych zabudową występuje zieleń urządzona (parki i skwery, zieleń przydomowa).

Długotrwałe i intensywne oddziaływanie człowieka wywiera na całym obszarze swe piętno na elementach fauny i flory. Przejawia się to w ich synantropizacji, wprowadzaniu lub samodzielnym wkraczaniu gatunków nie występujących wcześniej w środowisku naturalnym tych terenów oraz eliminacji gatunków niezdolnych do przystosowania się do zmienionych warunków. Coraz powszechniej obserwowanym zjawiskiem jest synantropizacja gatunków dotychczas dziko żyjących, zwłaszcza ptactwa wodnego. Kurczenie się ich terenów lęgowych i naturalnych żerowisk, a także polowanie na nie (np. dzikie kaczki) zmusza je do przebywania w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych.

Potencjalna roślinność naturalna obszaru gminy Ślesin to przede wszystkim siedliska grądów ubogich (Galio-Carpinetum); stosunkowo niewielkie obszary zlokalizowane we wschodniej części gminy zajmują także siedliska borowe kontynentalnego boru mieszanego (Pino-Quercetum) i suboceanicznego boru sosnowego (Leucobryo-Pinetum).

Roślinność rzeczywista omawianego obszaru jest stosunkowo mało urozmaicona i determinowana różnym stopniem uwilgotnienia podłoża oraz intensywnością antropopresji. Tereny z wodami otwartymi to naturalne jeziora oraz dawne wyrobiska potorfowe z przeważnie dobrze wykształconym procesem ich wtórnego zarastania. Są one miejscem występowania gatunków roślin związanych ze strefą szuwarów i oczeretów, na które składają się m.in. zespół „lilii wodnych” z grążelem żółtym i grzybieniem białym oraz zbiorowisko z osoką aloesowatą – gatunkami rzadkimi i chronionymi, wpisanymi na europejską i krajową „czerwoną listę”.

W bezpośrednim sąsiedztwie otwartego lustra wody, w miejscach ze stale stagnującą wodą, występują leśne zbiorowiska olsowe lub wstępne stadia sukcesyjne łęgów wierzbowych, a na terenach otwartych łąki turzycowe (z dominującymi turzycami wysokimi) lub sitowe. Na wilgotnych łąkach zachowały się dość liczne jeszcze populacje rzadkich już i chronionych gatunków roślin, jak storczyki: błotny, szerokolistny i plamisty, osoka aloesowata i kosaciec żółty. Tereny z okresowo stagnującą wodą (pochodzenia podskórnego) charakteryzujące się ekstensywną gospodarką łąkowo-pastwiskową zajmowane są przez półnaturalne zbiorowiska łąk wilgotnych z siedliskami trzęślicy, manny mielec, wyczyńca i rajgrasów. Rejony bardziej przesuszone, z co najwyżej krótkookresowym stanem podwyższonego uwilgocenia, zajmowane są przez zbiorowiska typowe dla krajobrazu rolniczego o niskiej intensywności. Partie najwyższe wykorzystywane były pod osadnictwo i tereny orne, zazwyczaj o niskiej bonitacji (kompleks żytnio-ziemniaczany).

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.
Napisane przez mark dnia lipiec 29 2007 · 0 komentarzy · 5540 czytań · Drukuj

Dodaj do:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój? Ukaże się po akceptacji przez administrację portalu.

Dodaj komentarz
Nick:


Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Warunki meteo


Warunki pogodowe.
Okres fen.: wiosna właściwa

Parametry pogodowe
O stronie...
Drodzy Internauci! Niniejsza witryna powstała z prywatnej inicjatywy, a jej twórca nie otrzymuje korzyści finansowych z jej prowadzenia. Nie jest też związany w żaden sposób z UMiG Ślesin. Wszelkie uwagi, sugestie, zażalenia do treści tego Serwisu proszę kierować na adres: mark014@gazeta.pl
Tą drogą można podać do publikacji informacje lub aktualne dane związane z podmiotami działającymi na terenie gminy Ślesin.

Jedynymi oficjalnymi stronami prowadzonymi przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ślesin są gmina.slesin.pl i umig.slesin.pl i tylko za nie odpowiadają. Proszę o rozróżnienie tych adresów! Portal gminaslesin.hostpark.pl nie jest z nimi powiązany.
Ogłoszenia
Ostatnio dodane:
Praca sezonowa w barze przy plaży
Zatrudnię młodą uczącą się osobę do pracy sezonowej
DOM W MIEJSCOWOŚCI DĄB KOŁO ŚLESINA
MDM Osiedle "Leśny Zakątek" koło Ślesina
Zatrudnię opiekunkę dla rocznej dziewczynki
Kompletny zestaw komputerowy na sprzedaż
Nowy dom w Ślesinie
SKomp SKLEP I SERWIS KOMPUTEROWY
Trampoliny na sprzedaż
Szukam kierowcy na solo prawo jazdy kat "C" i na Tandem "C+E"
Chcesz dodać ogłoszenie? Napisz jego treść i prześlij na adres: mark014@gazeta.pl
Gmina Ślesin
bullet Położenie
bullet Historia
bullet Kuchnia ochweśnicka
bullet Rzeźba terenu
bullet Krajobraz
bullet Klimat
bullet Jezioro Licheńskie
bullet Jezioro Ślesińskie
bullet Jezioro Mikorzyńskie
bullet Kanał Ślesiński
bullet Wody podziemne
bullet Ochrona środowiska
bullet Surowce mineralne
bullet Gleby
bullet Szata roślinna
bullet Zwierzęta
bullet Środowisko geograficzne
bullet Środowisko przyrodnicze
bullet Komunikacja
bullet Funkcje
bullet Przekształcenia antropologiczne
bullet Mapa gminy Ślesin
Aktualna pogoda
Licheń
bullet Bazylika NMP
bullet Inne obiekty
bullet Historia sanktuarium
bullet Program posługi
bullet Dojazd
Baza turystyczna
bullet Zabytki
bullet Noclegi
bullet Szlaki rowerowe
bullet Ośrodki rekreacyjne
bullet Punkty gastronomicze
bullet Gospodarstwa agroturystyczne
Ankieta
Czy popierasz rządowe plany likwidacji gimnazjum od przyszłego roku?

Tak, system edukacji z 8-letnimi szkołami powszechnymi, 4-letnim liceum i 5-letnim technikum znacznie poprawi poziom kształcenia

Nie, koszty reformy się zbyt wysokie, jest ona niepotrzebna, bo lepiej poprawiać obowiązujący system

Nie mam zdania na ten temat

Fotogaleria
bullet Zaśmiecone brzegi Jeziora Mikorzyńskiego
bullet Zapomniany pagórek
bullet Wysoki poziom wody w jeziorach - maj 2010
bullet Galeria zdjęć
bullet Suchy czerwiec 2008
bullet Pamiątka minionych wakacji
Współpraca
Kibicujesz LKSowi Ślesin lub śledzisz inne gminne rozgrywki sportowe, organizujesz, wiesz lub byłeś na imprezie w twojej miejscowości, możesz podzielić się z innymi wydarzeniami ze swojej parafii lub po prostu chcesz poinformować o tym co dzieje się w twojej okolicy?
Napisz artykuł (lub choćby krótką informację) do naszego serwisu o gminie Ślesin. Dzięki Twojej pomocy, miejsce to może być cennym źródłem wymiany informacji między mieszkańcami. Nie musisz podawać swoich danych, wystarczy kontakt poprzez mail lub zalogowanie do serwisu i wysłanie wiadomości. Twórzmy ten portal razem!
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło