Nawigacja
Strona Główna
Ogłoszenia
Ważne adresy
Gminne linie PKS
PKS
Pogoda
Archiwum
Forum
Regulamin portalu
Linki
Kontakt
Szukaj
Warto zajrzeć


Promocja

******
Porozmawiajmy
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Dni Ślesina 2015
26/07/2015 11:59
Zdania co do organizacji tegorocznej edycji Dni Ślesina są podzielone. 23% ankietowanych uznało imprezę za bardzo udaną, a 14% głosujących oceniło jej poziom za porównywalny z ubiegłorocznym. Jednak już 32% ankietowanych chciałoby odświeżenia formuły święta miasta, w tym na przykład wprowadzenia wystąpień kabaretowych. 19% internautów nie było zadowolonych z zabawy w czasie Dni Ślesina. Natomiast 13% nie brało w niej udziału. Relacja pod adresem: http://tvwielkopo.
..dni-lesina

Likwidowane 'Termy Ślesińskie'
07/07/2015 20:29
Internauci nie mają zdecydowanego zdania na temat losów "Term Ślesińskich", które rokrocznie przynoszą gminie straty. Większość głosujących jest jednak za pozostawieniem spółki w rękach samorządu (50%). Nieco mniej internautów (44%) uznało za korzystniejsze rozwiazązanie sprywatyzowanie ośrodka i odciążenie budżetu gminy dodatkowymi kosztami (ok. 260 tys. zł rocznie). Zgodnie z zapowiedziami burmistrza spółka ma być do końca roku zlikwidowana.

Monitoring uliczny
10/02/2015 19:58
Pomimo pewnego ograniczenia prywatności mieszkańcy gminy Ślesin są za wprowadzaniem w miejscach publicznych monitoringu. 52% głosujących uznało to za dobry sposób na uspokojenie brawury na drodze, czy walkę z przedstępstwami lub wandalizmem. Z drugiej strony 32% mieszkańców sprzeciwia się wprowadzaniu do przestrzeni publicznej kolejnych kamer, które wpływają na inwigilowanie obywateli. 16% internatów uznało takie działania za nieskuteczne.

Ocena rozwoju gminy
20/10/2014 00:27
Większość mieszkańców, 70%, negatywnie oceniła minione lata pod wględem inwestycji i rozwoju gminy. Brak większych zmian zauważyło 10% osób. Czas pokaże, czy te opinie przełożą się na wyniki w wyborach samorządowych. 20% ankietowanych uznało jednak, że wiele pozytywnych przemian zaszło w ostatnich latach i można je uznać za udane.

Bezpieczeństwo
11/09/2014 18:37
Wakacje minęły dość spokojnie. Pomimo to większość ankietowanych, 49%, uznało, że nie jest bezpiecznie i warunki sprzyjają wypadkom nad wodą. 28% osób stwierdziło jednak, że korzystanie z kąpieli było bezpieczne pod warunkiem, że kąpiący przestrzegali zasad bezpieczeństwa, np. nie pływali po spożyciu alkoholu. 17% internautów bardzo pozytywnie oceniło gminne kąpieliska i poziom ich kontroli. Natomiast 6% głosujących nie korzystało latem z naszych jezior.

Dni Ślesina 2014
11/08/2014 17:59
Ankietowani nie uznali tegorocznej imprezy za udaną. Większość, bo 67% głosujących, była zawiedziona atrakcjami. Przyznawali, że brakowało gwiazd na wieczornych koncertach. 13% osób jednak stwierdziło, że Dni Ślesina była bardziej atrakcyjne niż rok temu, a kolejne 10% internautów bawiło się równie dobrze jak w 2013 roku. Oddano 194 głosy.

Ocena naszych radnych
28/06/2014 21:36
Za parę miesięcy wybory samorządowe i jak wynika z ankiety możemy liczyć na spore zmiany w Radzie Miasta i Gminy Ślesin. Aż 81% głosujących nie jest zadowolonych z pracy swojego radnego i deklaruje oddanie głosu na inną osobę. Z drugiej strony 13% ankietowanych wyraziło zadowolenie z działań swojego radnego i będzie na niego głosować 16 listopada. Natomiast 6% mieszkańców nie interesuje się tym, co robi jego gminny reprezentant. /Wyniki na podstawie 501 oddanych głosów./

20/06/2014 19:12
Uzyskanie opinii mieszkańców gminy Ślesin na temat wykorzystania środków unijnych przez Gminę Ślesin jest celem jednej z pisanych prac magisterskich. Jej autorka prosi o pomoc w zbieraniu opinii na ten temat. Ankieta znajduje się pod adresem: http://www.interan
kiety.pl/interanki
eta/23882272a4e19a
41b99bb20453304280
.xml

Nowy dyskont spożywczy
23/02/2014 12:01
Wiele osób cieszy się z wybudowania znanego dyskontu spożywczego przy obwodnicy Ślesina. Zadowolenie wyraziło 45% głosujących. Nie zabrakło jednak bardziej krytycznego spojrzenia - 22% osób obawia się o mniejsze prywatne sklepy spożywcze, które mogą mieć problemy z utrzymaniem dotychczasowej liczby klientów. 11% ankietowanych nie zauważyło wpływu owego sklepu na ceny produktów w mieście. Z ankiety dowiadujemy się również o tym, że 22% internautów nie robi zakupów w Ślesinie.

Komunikacja publiczna
21/01/2014 22:28
Po ponad roku od wprowadzenia promocyjnych kursów liniowych PKS nadal większość głosujących wolałoby podróżować autobusami MZK. 65% osób opowiada się za przywróceniem poprzednich linii. 26% internautów jest jednak zadowolonych z usług PKS - przewoźnika, który nadal będzie obsługiwać kursy gminne. 8% ankietowanych wolałoby jeździć autobusami innej firmy.

Aktualnie online
Gości online: 6

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 93
Najnowszy użytkownik: Matthewot
 Ochrona środowiska
Różnorodność biologiczna
Gmina Ślesin jest dość zróżnicowana pod względem struktury przyrodniczej i bioróżnorodności. Najwyższą wartość pod tym względem przedstawia centralna część gminy w obrębie rynien glacjalnych obecnie zajętych przez wody jezior konińskich, które pełnią rolę naturalnych refugiów dla rodzimych przedstawicieli dzikiej fauny w odniesieniu do gatunków ptaków wodnych oraz stosunkowo duży kompleks leśny we wschodniej części gminy w odniesieniu do gatunków związanych z dużymi i zróżnicowanymi wiekowo kompleksami leśnymi.

Bardzo bogate walory i zasoby przyrodnicze na terenie gminy występują w centralnej i wschodniej części.

Wykonana w 1985 r. przez Instytut Kształtowania Środowiska w Warszawie kompleksowa waloryzacja przyrodnicza województwa konińskiego wskazała miejsca największej koncentracji wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych uzasadniających wprowadzenia na tych obszarach różnych form ochrony przyrody. W wyniku tych prac zaplanowano utworzenie 2 parków krajobrazowych i sieć rezerwatów przyrody, które miały zabezpieczyć poprawne funkcjonowanie krajowych powiązań ekologicznych oraz konserwować miejsca licznego występowania gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz ginących lub zagrożonych wyginięciem.

W skali regionalnej wyżej wymienione planowane rezerwaty przyrody miały być częścią składową sieci ekologicznej składającej się z 2 parków krajobrazowych (Powidzki i Nadwarciański), 5 obszarów chronionego krajobrazu i 7 dalszych rezerwatów przyrody. W latach późniejszych projekt ten uzupełniono o kolejne formy indywidualnej ochrony prawnej – użytki ekologiczne, które miały przestrzennie łączyć te jednostki.

Obszar chronionego krajobrazu

Znaczna część gminy Ślesin znajduje się w obrębie Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego dnia 26. stycznia 1986 r. Obejmuje on swoim zasięgiem okolice jez. Pątnowskiego oraz tereny położone po wschodniej stronie drogi Konin – Skulsk, zatem rynnę jeziorną ślesińsko-goplańską oraz fragment Pojezierza Kujawskiego. Jest to rozległy obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu, z licznymi jeziorami, dolinami rzecznymi i zadrzewieniami, o niezbyt intensywnym rolnictwie. Dodatkową cechą jest stosunkowo duże zróżnicowanie pod względem typów potencjalnej roślinności naturalnej.

Obok walorów przyrodniczych, na szczególną uwagę zasługują walory kulturowe, w tym przede wszystkim Sanktuarium Licheńskie, odwiedzane corocznie przez ok. 2 mln osób. Liczne jeziora stwarzają dogodne warunki do rozwijania funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Całkowita powierzchnia Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi 61.496 ha, z czego lasy zajmują 15 tys. ha, użytki rolne 40 tys. ha, wody 3 tys. ha, rezerwaty przyrody i inne formy ochrony przyrody 2.946 ha. Na teren gminy Ślesin przypada 7.900 ha (przy 14.600 ha powierzchni gminy).

Rezerwaty przyrody

W granicach gminy Ślesin nie występują obecnie rezerwaty przyrody. Autorzy „Koncepcji ochrony krajobrazu woj. konińskiego” postulowali utworzenie w obrębie Doliny Grójeckiej Północnej, przez którą przebiega wschodnia granica gminy, dwóch rezerwatów awifaunistycznych (ornitologicznych):

* „Stefanowo” o pow. ok. 180 ha. Obejmuje łąki silnie przesuszone w wyniku melioracji i pastwiska oraz liczne wyrobiska potorfowe i obniżenia terenu zajęte przez turzycowiska.
Stwierdzono tu kilkadziesiąt gatunków ptaków wodnych i błotnych (m.in. podróżniczek, remiz, błotniak stawowy, krwawodziób, czajka).
* „Pogorzele” o pow. ok. 150 ha. Obejmuje łąki i pastwiska z licznymi otwartymi
i wypełnionymi wodą torfiankami.

Stwierdzono tu gniazdowanie kilkudziesięciu gatunków ptaków zaliczonych do grupy wodno-błotnych (m.in. gęgawa, czajka, ksztyk, rycyk, krwawodziób, żuraw). Niestety, znaczna część planowanego rezerwatu zajęta została pod zwałowisko zewnętrzne odkrywki węgla brunatnego „Lubstów”, czego wynikiem jest przerwanie ważnego lokalnie korytarza ekologicznego i fizyczna likwidacja siedlisk planowanych do objęcia ochroną.

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy Ślesin istnieją 2 pomniki przyrody:
- dąb szypułkowy w leśnictwie Tokary w Nadleśnictwie Konin o obwodzie pierśnicy 470 cm i wysokości 26 m,
- modrzew europejski w leśnictwie Tokary w Nadleśnictwie Konin o obwodzie pierśnicy 200 cm i wysokości 26 m.

Użytki ekologiczne nie występują. Brak jest także stanowisk dokumentacyjnych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Istnieje jednakże przynajmniej kilka obiektów kwalifikujących się do takiej ochrony, które – zgodnie z przyjętymi regulacjami prawnymi – powinny być objęte, m.in. kępy drzew i krzewów oraz płaty nie użytkowanej roślinności.

Oczyszczalnie ścieków
Zapobiegają zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych. Aktualnie, problem ścieków jest częściowo rozwiązany w oparciu o zbiorniki bezodpływowe oraz skanalizowanie większych miejscowości. Na obszarze gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków, w Licheniu Nowym i w Lubomyślu. Oczyszczalnie te przyjmują także ścieki ze zbiorników bezodpływowych.
Oczyszczalnia w Lubomyślu o przepustowości 1800 m3/d zaspokaja aktualne potrzeby.
Oczyszczalnia w Licheniu ma przepustowość 760 m3/d, co pozwala aktualnie przyjmować ścieki z Helenowa na terenie gminy Kramsk.
Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej będzie rozbudowywana, przede wszystkim na terenach otaczających jeziora.

Geotermia

W dalszej perspektywie, istnieją możliwości wykorzystania energii geotermalnej jako źródła ciepła dla miasta Ślesina i jego najbliższego sąsiedztwa. System, z ciepłownią geotermalną w Półwiosku Lubstowskim, obejmowałby miejscowości: Ślesin z ośrodkami wypoczynkowymi, Lubomyśle, Mikorzyn, Różopole, Półwiosek Lubstowski i Półwiosek Stary. Dodatkowym efektem inwestycji może stać się ośrodek rekreacyjno-balneologiczny wzbogacający ofertę wypoczynkową miasta. Wariantowe lokalizacje przewidziano w Głębockiem i Półwiosku Starym.
Możliwe i celowe jest również wykorzystanie wód geotermalnych w podobnych celach w Licheniu Starym.
Dodatkowym kierunkiem wykorzystania ciepła w okresie wiosennym i jesiennym, może stać się jego sprzedaż do gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Ze względu na nieznaną skalę zainteresowania, ma ona charakter perspektywiczny.

Odpady
Gmina należy do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”. W ramach tego Związku prowadzona jest na terenie gminy zbiórka selektywna odpadów. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy przewidzieć lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Przewiduje się utrzymanie istniejącego składowiska odpadów w Goraninie do zakończenia jego eksploatacji. Niezbędne jest jednak wzmocnienie nadzoru nad eksploatacją obiektu i egzekwowanie działań minimalizujących jego negatywny wpływ na środowisko. Dopuszczalne są inwestycje związane z rekultywacją składowiska oraz zmniejszeniem jego negatywnego oddziaływania.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.
Napisane przez mark dnia lipiec 29 2007 · 23 komentarze · 10886 czytań · Drukuj

Dodaj do:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój? Ukaże się po akceptacji przez administrację portalu.

Dodaj komentarz
Nick:


Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Warunki meteo


Warunki pogodowe.
Okres fen.: wiosna właściwa

Parametry pogodowe
O stronie...
Drodzy Internauci! Niniejsza witryna powstała z prywatnej inicjatywy, a jej twórca nie otrzymuje korzyści finansowych z jej prowadzenia. Nie jest też związany w żaden sposób z UMiG Ślesin. Wszelkie uwagi, sugestie, zażalenia do treści tego Serwisu proszę kierować na adres: mark014@gazeta.pl
Tą drogą można podać do publikacji informacje lub aktualne dane związane z podmiotami działającymi na terenie gminy Ślesin.

Jedynymi oficjalnymi stronami prowadzonymi przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ślesin są gmina.slesin.pl i umig.slesin.pl i tylko za nie odpowiadają. Proszę o rozróżnienie tych adresów! Portal gminaslesin.hostpark.pl nie jest z nimi powiązany.
Ogłoszenia
Ostatnio dodane:
Praca sezonowa w barze przy plaży
Zatrudnię młodą uczącą się osobę do pracy sezonowej
DOM W MIEJSCOWOŚCI DĄB KOŁO ŚLESINA
MDM Osiedle "Leśny Zakątek" koło Ślesina
Zatrudnię opiekunkę dla rocznej dziewczynki
Kompletny zestaw komputerowy na sprzedaż
Nowy dom w Ślesinie
SKomp SKLEP I SERWIS KOMPUTEROWY
Trampoliny na sprzedaż
Szukam kierowcy na solo prawo jazdy kat "C" i na Tandem "C+E"
Chcesz dodać ogłoszenie? Napisz jego treść i prześlij na adres: mark014@gazeta.pl
Gmina Ślesin
bullet Położenie
bullet Historia
bullet Kuchnia ochweśnicka
bullet Rzeźba terenu
bullet Krajobraz
bullet Klimat
bullet Jezioro Licheńskie
bullet Jezioro Ślesińskie
bullet Jezioro Mikorzyńskie
bullet Kanał Ślesiński
bullet Wody podziemne
bullet Ochrona środowiska
bullet Surowce mineralne
bullet Gleby
bullet Szata roślinna
bullet Zwierzęta
bullet Środowisko geograficzne
bullet Środowisko przyrodnicze
bullet Komunikacja
bullet Funkcje
bullet Przekształcenia antropologiczne
bullet Mapa gminy Ślesin
Aktualna pogoda
Licheń
bullet Bazylika NMP
bullet Inne obiekty
bullet Historia sanktuarium
bullet Program posługi
bullet Dojazd
Baza turystyczna
bullet Zabytki
bullet Noclegi
bullet Szlaki rowerowe
bullet Ośrodki rekreacyjne
bullet Punkty gastronomicze
bullet Gospodarstwa agroturystyczne
Ankieta
Czy popierasz rządowe plany likwidacji gimnazjum od przyszłego roku?

Tak, system edukacji z 8-letnimi szkołami powszechnymi, 4-letnim liceum i 5-letnim technikum znacznie poprawi poziom kształcenia

Nie, koszty reformy się zbyt wysokie, jest ona niepotrzebna, bo lepiej poprawiać obowiązujący system

Nie mam zdania na ten temat

Fotogaleria
bullet Zaśmiecone brzegi Jeziora Mikorzyńskiego
bullet Zapomniany pagórek
bullet Wysoki poziom wody w jeziorach - maj 2010
bullet Galeria zdjęć
bullet Suchy czerwiec 2008
bullet Pamiątka minionych wakacji
Współpraca
Kibicujesz LKSowi Ślesin lub śledzisz inne gminne rozgrywki sportowe, organizujesz, wiesz lub byłeś na imprezie w twojej miejscowości, możesz podzielić się z innymi wydarzeniami ze swojej parafii lub po prostu chcesz poinformować o tym co dzieje się w twojej okolicy?
Napisz artykuł (lub choćby krótką informację) do naszego serwisu o gminie Ślesin. Dzięki Twojej pomocy, miejsce to może być cennym źródłem wymiany informacji między mieszkańcami. Nie musisz podawać swoich danych, wystarczy kontakt poprzez mail lub zalogowanie do serwisu i wysłanie wiadomości. Twórzmy ten portal razem!
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło