Nawigacja
Strona Główna
Ogłoszenia
Ważne adresy
Gminne linie PKS
PKS
Pogoda
Archiwum
Forum
Regulamin portalu
Linki
Kontakt
Szukaj
Warto zajrzeć


Promocja

******
Porozmawiajmy
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Dni Ślesina 2015
26/07/2015 11:59
Zdania co do organizacji tegorocznej edycji Dni Ślesina są podzielone. 23% ankietowanych uznało imprezę za bardzo udaną, a 14% głosujących oceniło jej poziom za porównywalny z ubiegłorocznym. Jednak już 32% ankietowanych chciałoby odświeżenia formuły święta miasta, w tym na przykład wprowadzenia wystąpień kabaretowych. 19% internautów nie było zadowolonych z zabawy w czasie Dni Ślesina. Natomiast 13% nie brało w niej udziału. Relacja pod adresem: http://tvwielkopo.
..dni-lesina

Likwidowane 'Termy Ślesińskie'
07/07/2015 20:29
Internauci nie mają zdecydowanego zdania na temat losów "Term Ślesińskich", które rokrocznie przynoszą gminie straty. Większość głosujących jest jednak za pozostawieniem spółki w rękach samorządu (50%). Nieco mniej internautów (44%) uznało za korzystniejsze rozwiazązanie sprywatyzowanie ośrodka i odciążenie budżetu gminy dodatkowymi kosztami (ok. 260 tys. zł rocznie). Zgodnie z zapowiedziami burmistrza spółka ma być do końca roku zlikwidowana.

Monitoring uliczny
10/02/2015 19:58
Pomimo pewnego ograniczenia prywatności mieszkańcy gminy Ślesin są za wprowadzaniem w miejscach publicznych monitoringu. 52% głosujących uznało to za dobry sposób na uspokojenie brawury na drodze, czy walkę z przedstępstwami lub wandalizmem. Z drugiej strony 32% mieszkańców sprzeciwia się wprowadzaniu do przestrzeni publicznej kolejnych kamer, które wpływają na inwigilowanie obywateli. 16% internatów uznało takie działania za nieskuteczne.

Ocena rozwoju gminy
20/10/2014 00:27
Większość mieszkańców, 70%, negatywnie oceniła minione lata pod wględem inwestycji i rozwoju gminy. Brak większych zmian zauważyło 10% osób. Czas pokaże, czy te opinie przełożą się na wyniki w wyborach samorządowych. 20% ankietowanych uznało jednak, że wiele pozytywnych przemian zaszło w ostatnich latach i można je uznać za udane.

Bezpieczeństwo
11/09/2014 18:37
Wakacje minęły dość spokojnie. Pomimo to większość ankietowanych, 49%, uznało, że nie jest bezpiecznie i warunki sprzyjają wypadkom nad wodą. 28% osób stwierdziło jednak, że korzystanie z kąpieli było bezpieczne pod warunkiem, że kąpiący przestrzegali zasad bezpieczeństwa, np. nie pływali po spożyciu alkoholu. 17% internautów bardzo pozytywnie oceniło gminne kąpieliska i poziom ich kontroli. Natomiast 6% głosujących nie korzystało latem z naszych jezior.

Dni Ślesina 2014
11/08/2014 17:59
Ankietowani nie uznali tegorocznej imprezy za udaną. Większość, bo 67% głosujących, była zawiedziona atrakcjami. Przyznawali, że brakowało gwiazd na wieczornych koncertach. 13% osób jednak stwierdziło, że Dni Ślesina była bardziej atrakcyjne niż rok temu, a kolejne 10% internautów bawiło się równie dobrze jak w 2013 roku. Oddano 194 głosy.

Ocena naszych radnych
28/06/2014 21:36
Za parę miesięcy wybory samorządowe i jak wynika z ankiety możemy liczyć na spore zmiany w Radzie Miasta i Gminy Ślesin. Aż 81% głosujących nie jest zadowolonych z pracy swojego radnego i deklaruje oddanie głosu na inną osobę. Z drugiej strony 13% ankietowanych wyraziło zadowolenie z działań swojego radnego i będzie na niego głosować 16 listopada. Natomiast 6% mieszkańców nie interesuje się tym, co robi jego gminny reprezentant. /Wyniki na podstawie 501 oddanych głosów./

20/06/2014 19:12
Uzyskanie opinii mieszkańców gminy Ślesin na temat wykorzystania środków unijnych przez Gminę Ślesin jest celem jednej z pisanych prac magisterskich. Jej autorka prosi o pomoc w zbieraniu opinii na ten temat. Ankieta znajduje się pod adresem: http://www.interan
kiety.pl/interanki
eta/23882272a4e19a
41b99bb20453304280
.xml

Nowy dyskont spożywczy
23/02/2014 12:01
Wiele osób cieszy się z wybudowania znanego dyskontu spożywczego przy obwodnicy Ślesina. Zadowolenie wyraziło 45% głosujących. Nie zabrakło jednak bardziej krytycznego spojrzenia - 22% osób obawia się o mniejsze prywatne sklepy spożywcze, które mogą mieć problemy z utrzymaniem dotychczasowej liczby klientów. 11% ankietowanych nie zauważyło wpływu owego sklepu na ceny produktów w mieście. Z ankiety dowiadujemy się również o tym, że 22% internautów nie robi zakupów w Ślesinie.

Komunikacja publiczna
21/01/2014 22:28
Po ponad roku od wprowadzenia promocyjnych kursów liniowych PKS nadal większość głosujących wolałoby podróżować autobusami MZK. 65% osób opowiada się za przywróceniem poprzednich linii. 26% internautów jest jednak zadowolonych z usług PKS - przewoźnika, który nadal będzie obsługiwać kursy gminne. 8% ankietowanych wolałoby jeździć autobusami innej firmy.

Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 93
Najnowszy użytkownik: Matthewot
 Funkcje
Podstawowymi funkcjami gminy są: rekreacja, wykorzystująca obszar rynien jeziornych i rolnictwo z leśnictwem, rozwinięte w oparciu o dość korzystne warunki glebowe.

Bardzo przejrzysta struktura przyrodnicza przyczyniła się do wysokiego stopnia niezależności obu głównych funkcji gminy, skoncentrowanych w obszarach o jednolitym charakterze. O ile jednak obszary rolnicze rozwijają się w sposób zgodny ze środowiskiem, o tyle w obszarach rekreacji zagospodarowanie osiągnęło już stan przekroczenia pojemności środowiska i powoduje konieczność podjęcia działań kompensacyjnych.

Głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym gminy jest centralnie położone miasto Ślesin. Skoncentrowane tu są usługi o charakterze ogólnogminnym.

Ośrodkiem wspomagającym jest Licheń Stary, gdzie w związku z kultem M.B.Bolesnej Królowej Polski, rozwinęły się funkcje obsługi ruchu pielgrzymkowego. Pod względem ilości odwiedzających, Sanktuarium Licheńskie pełni rolę drugiego po Częstochowie ośrodka kultu religijnego w Polsce.

Podstawową, charakterystyczną cechą struktury funkcjonalnej gminy jest widoczna „dwudzielność” układu spowodowana warunkami przyrodniczymi. Obie części gminy związane są układem komunikacyjnym jedynie w trzech punktach, oddalonych od siebie o ok. 6 km.

W obu częściach obszaru gminy zaznaczają się różnice w zakresie cech środowiska przyrodniczego oraz funkcji jednostek osadniczych.

* Zachodnia część gminy zdominowana jest przez wpływ nieczynnej już odkrywki Pątnów II i związanego z nią przemysłu energetycznego. Przejawami jego jest lej depresyjny w utworach trzeciorzędowych, rekultywacja wyrobiska i ciągi tranzytowych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia obniżające walory przestrzeni.

Podstawową funkcją jest rolnictwo na glebach o wysokich i średnich klasach bonitacyjnych, a w północnych rejonach rekreacja oraz, wkraczające na nieużytkowane słabe gleby, leśnictwo.

* Wschodnia część gminy ma bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze – ukształtowanie terenu i szatę roślinną, co wpłynęło na silniejszy rozwój funkcji rekreacyjnych i co za tym idzie – postępującą degradację naturalnych walorów.

Pod względem funkcjonalnym, coraz bardziej zaznacza się w tej części oddziaływanie intensywnie rozwijającego się Lichenia Starego.

Na podstawie uwarunkowań oraz istniejącej struktury przestrzennej, obszar gminy podzielono umownie na strefy funkcjonalno-krajobrazowe o zróżnicowanych zasadach polityki zagospodarowania, celem uporządkowania funkcji, określenia zasad rozwoju oraz wprowadzenia ładu przestrzennego dla poszczególnych, posiadających swoiste cechy, części gminy.

Na podstawie przyjętych kryteriów w przestrzeni gminy Ślesin wyznaczono cztery główne strefy funkcjonalno-krajobrazowe, mianowicie:

* Strefa U – strefa przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
W granicach strefy U znajduje się miasto Ślesin, tereny przylegające do miasta w paśmie rozciągającym się wzdłuż drogi krajowej nr 25, Szyszyńskie Holendry i Kijowiec. Strefa obejmuje krajobraz w znacznym stopniu już zurbanizowany, dzieląc strefę turystyczno-mieszkaniową rozciągającą się w centrum gminy. Od zachodu ograniczona jest terenami rolnymi. Największymi jednostkami osadniczymi w strefie są: miasto Ślesin i Szyszyńskie Holendry.
Strefa U ukształtowana została wskutek obudowy ważnych szlaków komunikacyjnych, które stanowią droga krajowa nr 25 relacji Ostrów Wlkp.-Inowrocław i droga wojewódzka nr 263. Uwzględniono także przebieg projektowanej obwodnicy Ślesina w ciągu drogi krajowej nr 25, biegnącej od węzła w Lubomyślu, wzdłuż zachodniej granicy miasta Ślesina i łączącej się z drogą krajową nr 25 w Szyszyńskich Holendrach. Tereny bezpośrednio przylegające do szlaków komunikacyjnych przeznaczono na cele zabudowy przemysłowej i działalności gospodarczej. Funkcje te zlokalizowano przede wszystkim na zachodnim i północnym obrzeżu miasta Ślesina, we wsi Szyszyńskie Holendry i w Lubomyślu. Zdecydowanie największe skupiska zabudowy przemysłowej znajdują się w zachodniej części miasta Ślesina.
* Strefa TW – strefa turystyczno-mieszkaniowa,
Obejmuje teren o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych położony w centralnej części gminy Ślesin. W granicach strefy znajdują się tereny rekreacyjne i mieszkaniowe wsi Żółwieniec, Głębockie, Półwiosek Lubstowski, Półwiosek Stary, Wąsoskie Holendry, Wąsosze, Kępa, Niedźwiady, Wygoda, Dąbrowa, Mikorzyn, Honoratka.

Atrakcyjny krajobrazowo obszar obejmuje tereny otaczające rynny jeziorne z sąsiadującymi zespołami łąkowymi i połaciami leśnymi.
Tereny turystyczno-wypoczynkowe o znacznych powierzchniach wyznaczono we wsiach: Głębockie, Półwiosek Lubstowski, Półwiosek Stary, Wąsoskie Holendry, Żółwieniec i Mikorzyn. Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe są to tereny przeznaczone przede wszystkim na cele lokalizacji kubaturowych urządzeń sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz terenów powierzchniowych urządzeń sportu i turystyki. W pozostałych miejscowościach wyznaczono tereny zabudowy rezydencjonalnej przede wszystkim o charakterze rekreacyjnym. Największe tereny przeznaczono we wsiach: Niedźwiady, Mikorzyn, a także Półwiosek Stary i Wąsoskie Holendry.
* Strefa R – strefa rolniczo-mieszkaniowa,
Obejmuje dwa obszary, z których pierwszy jest położony w północno-wschodniej, a drugi w części centralnej gminy. Obszary R są rozdzielone przez strefy U i TW.
W skład strefy R wchodzą następujące jednostki wiejskie: Ostrowąż, Biskupie, Szyszyn, Kijowiec, Sarnowa, Rożnowa, Goranin oraz drugi obszar, który obejmuje następujące miejscowości: Piotrkowice, Półwiosek Stary, Półwiosek Nowy, Wąsosze, Kolebki, Niedźwiady, Julia, Kępa.
Strefy te stanowią ukształtowaną przestrzeń zachowującą użytkowanie rolnicze. Konieczne jest utrzymanie istniejących powiązań produkcji rolnej ze środowiskiem przyrodniczym.
W obrębie stref wydzielono powierzchnie terenów przeznaczonych na zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji towarzyszących usług, a także na zabudowę rezydencjonalną. Największe kompleksy zabudowy mieszkaniowej wyznaczono we wsiach Szyszyn, Piotrkowice, Kępa, Biskupie i Sarnowa. Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze, atrakcyjny krajobraz i dogodne połączenia komunikacyjne wyznaczone tereny stanowią korzystną ofertę terenów zabudowy mieszkaniowej.
* Strefa E – strefa ochrony zasobów przyrodniczych,
Obejmuje teren położony w południowej i wschodniej części gminy.
W skład strefy E wchodzą następujące jednostki wiejskie: Ignacewo, Pogorzele, Smólniki, Wierzelin, Pogoń Lubstowska, Pogoń Gosławicka, Bylew, Wygoda.
W obrębie strefy znajdują się znaczne powierzchnie terenów leśnych i łąkowych oraz tereny rolne. Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze, atrakcyjny krajobraz i dogodne połączenia komunikacyjne wyznaczone tereny stanowią korzystną ofertę dla rozwoju różnych form rekreacji. Szczególnie korzystne warunki występują we wsiach: Wierzelin, Leśnictwo, Wygoda, Ignacew
* Strefa ZG – zagospodarowania terenów pogórniczych,
Obejmuje teren o głębokich przekształceniach krajobrazowych i przyrodniczych będących rezultatem wydobycia węgla brunatnego. W obrębie obszaru górniczego zamkniętej w 2003 r. odkrywki Pątnów II znajdują się obecnie:

* wyrobisko końcowe odkrywki – rekultywowane w kierunku wodnym, z brzegami zbiornika obsadzonymi lasem,
* zwałowisko wewnętrzne – rekultywowane w docelowym kierunku rolno-leśnym, na terenie którego deponowane są odpady paleniskowe Elektrowni „Patnów” Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz eksploatowane są składowisko odpadów stałych ZE PAK S.A. i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwatera na odpady „azbestowe” .

Dla obszaru wodnego przewidywana jest funkcja rekreacyjna, której udostępnienie uzależnione jest od stanu sanitarnego wody. Przewiduje się lokalizację 3 ośrodków rekreacyjno-sportowych, z możliwością dalszego zagospodarowania w kierunku budownictwa rekreacyjnego.

Dla terenu zwałowiska wewnętrznego ustala się rolno - leśny kierunek rekultywacji z możliwością lokalizacji terenów przemysłowych. W obszarze tym przewiduje się lokalizacje obiektów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, prowadzenia działalności w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz upraw roślin przemysłowych i energetycznych.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.
Napisane przez mark dnia lipiec 30 2007 · 0 komentarzy · 6287 czytań · Drukuj

Dodaj do:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój? Ukaże się po akceptacji przez administrację portalu.

Dodaj komentarz
Nick:


Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Warunki meteo


Warunki pogodowe.
Okres fen.: wiosna właściwa

Parametry pogodowe
O stronie...
Drodzy Internauci! Niniejsza witryna powstała z prywatnej inicjatywy, a jej twórca nie otrzymuje korzyści finansowych z jej prowadzenia. Nie jest też związany w żaden sposób z UMiG Ślesin. Wszelkie uwagi, sugestie, zażalenia do treści tego Serwisu proszę kierować na adres: mark014@gazeta.pl
Tą drogą można podać do publikacji informacje lub aktualne dane związane z podmiotami działającymi na terenie gminy Ślesin.

Jedynymi oficjalnymi stronami prowadzonymi przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ślesin są gmina.slesin.pl i umig.slesin.pl i tylko za nie odpowiadają. Proszę o rozróżnienie tych adresów! Portal gminaslesin.hostpark.pl nie jest z nimi powiązany.
Ogłoszenia
Ostatnio dodane:
Praca sezonowa w barze przy plaży
Zatrudnię młodą uczącą się osobę do pracy sezonowej
DOM W MIEJSCOWOŚCI DĄB KOŁO ŚLESINA
MDM Osiedle "Leśny Zakątek" koło Ślesina
Zatrudnię opiekunkę dla rocznej dziewczynki
Kompletny zestaw komputerowy na sprzedaż
Nowy dom w Ślesinie
SKomp SKLEP I SERWIS KOMPUTEROWY
Trampoliny na sprzedaż
Szukam kierowcy na solo prawo jazdy kat "C" i na Tandem "C+E"
Chcesz dodać ogłoszenie? Napisz jego treść i prześlij na adres: mark014@gazeta.pl
Gmina Ślesin
bullet Położenie
bullet Historia
bullet Kuchnia ochweśnicka
bullet Rzeźba terenu
bullet Krajobraz
bullet Klimat
bullet Jezioro Licheńskie
bullet Jezioro Ślesińskie
bullet Jezioro Mikorzyńskie
bullet Kanał Ślesiński
bullet Wody podziemne
bullet Ochrona środowiska
bullet Surowce mineralne
bullet Gleby
bullet Szata roślinna
bullet Zwierzęta
bullet Środowisko geograficzne
bullet Środowisko przyrodnicze
bullet Komunikacja
bullet Funkcje
bullet Przekształcenia antropologiczne
bullet Mapa gminy Ślesin
Aktualna pogoda
Licheń
bullet Bazylika NMP
bullet Inne obiekty
bullet Historia sanktuarium
bullet Program posługi
bullet Dojazd
Baza turystyczna
bullet Zabytki
bullet Noclegi
bullet Szlaki rowerowe
bullet Ośrodki rekreacyjne
bullet Punkty gastronomicze
bullet Gospodarstwa agroturystyczne
Ankieta
Czy popierasz rządowe plany likwidacji gimnazjum od przyszłego roku?

Tak, system edukacji z 8-letnimi szkołami powszechnymi, 4-letnim liceum i 5-letnim technikum znacznie poprawi poziom kształcenia

Nie, koszty reformy się zbyt wysokie, jest ona niepotrzebna, bo lepiej poprawiać obowiązujący system

Nie mam zdania na ten temat

Fotogaleria
bullet Zaśmiecone brzegi Jeziora Mikorzyńskiego
bullet Zapomniany pagórek
bullet Wysoki poziom wody w jeziorach - maj 2010
bullet Galeria zdjęć
bullet Suchy czerwiec 2008
bullet Pamiątka minionych wakacji
Współpraca
Kibicujesz LKSowi Ślesin lub śledzisz inne gminne rozgrywki sportowe, organizujesz, wiesz lub byłeś na imprezie w twojej miejscowości, możesz podzielić się z innymi wydarzeniami ze swojej parafii lub po prostu chcesz poinformować o tym co dzieje się w twojej okolicy?
Napisz artykuł (lub choćby krótką informację) do naszego serwisu o gminie Ślesin. Dzięki Twojej pomocy, miejsce to może być cennym źródłem wymiany informacji między mieszkańcami. Nie musisz podawać swoich danych, wystarczy kontakt poprzez mail lub zalogowanie do serwisu i wysłanie wiadomości. Twórzmy ten portal razem!
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło